هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

هادی آقاجانی

مدرس مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت در مذاکره

سه ثانیه اول ارتباط از سه ساعت آینده مهمتره

رزومه
-مدیرعامل و عضو هیات مدیره اسبق موسسه بین المللی فن آوری افق (tfo)
-مدیرعامل اسبق موسسه راهبرد صنعت شکوه
-عضو هیات مدیره اسبق موسسه دانش راهبرد ایرانیان
-مدیر اجرایی در موسسه مطالعات راهبردی بینا
-مدیر اجرایی در موسسه توسعه مدیریت و کیفیت تهران
-مشاور آموزشی در مجتمع آموزشی فنی پلی تکنیک تهران